Jerveunger dratt ut av sitt hi og skutt.
Foto Sno

National parks for wildlife Norway, er en organisasjon som verner nasjonalparkene med tilhørende vill fauna og flora. 

Vilt liv i våre nasjonalparker holder på forsvinne totalt, med uttak av jerv og dens unger som blir skutt ved hiet, likeså en nedskyting av bjørn i stor stil som også foregår innen nasjonalparkens grenser.

En motpol til dette er avl og foring av fjellrev for å begrense rødrevens inntog i høyfjellet, dette er et prosjekt med en bismak.

Beiteretten i Norge er sterk og dette viser seg innenfor våre nasjonalparker med tusenvis av sau og tamrein som beiter der og fortrenger ville dyr og fugler, et eksempel er Moskusen på Dovre, der ble det allerde i 2014 bevist at smitte fra sau hadde noe med den uforutsette moskus-døden å gjøre.

National parks for wildlife Norway vil jobbe for å .

  1. Redusere og på sikt fjerne beiteretten for tamdyr innenfor nasjonalparker.
  2. Begrense jakt som går utover ville bestander av dyr og fugler.
  3. Totalforby hijakt på jerv og bjørn
  4. Følge med på inngrep som ødelegger fauna og flora som feks vindkraft. 
  5. Informasjons-arbeid er en viktig del og vil bli utøvet ved standsabeid ute blandt folk.
  6. Sette press på styresmakter og bruke media som et verktøy

 

 

I EN NASJONALPARK ER DU NATURENS GJEST.

x Gå hvor du vil, på beina eller på ski.

x Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt.

x Rast hvor du vil og overnatt gjerne i telt.

x Rydd opp etter deg og ta med søppla hjem.

x Du kan tenne bål men husk det generelle bål/brenningsforbudet mellom 15 april til 15               september, vis hensyn når du sanker ved.

x Du kan plukke bær og matsopp til eget bruk.

x Vis hensyn til kulturminner, vegitasjon og dyreliv.

x Ta ekstra hensyn i hekke, ynglingstiden og kalvingstid for villrein og moskus.

x Benytt muligheten til fiske, husk fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn, du må heller ikke     ta med levende fisk fra et vassdrag til et annet.

x Ta gjerne med hund men husk båndtvangen i perioeden fra 1 april til og med 1 september.         Sjekk med reglene for hver enkelt av nasonalparkene da båndtvangen kan være noe       forskellig.            

                                   GOD TUR.